Стартувала українська платформа для людей з інвалідністю…

Інформаційно-обмінний сайт для людей з обмеженими можливостями в Україні розпочав свою роботу. Його заснувала компанія EnableMe Foundation.

Лише за два тижні команда EnableMe Foundation створила україномовну інформаційну платформу допомоги для людей з інвалідністю та їхніх сімей. На сайті www.enableme.com.ua/ua всі бажаючі можуть отримати інформацію про фізичне та психічне здоров’я, контакти першої допомоги та всіх необхідних послуг, а також доступ до комунікації у рамках спільноти однолітків та експертів.

«Ця платформа потрібна українським людям з обмеженими можливостями, щоби вони мали змогу не лише налагодити контакти, але й обмінятися досвідом з людьми, які вже стикнулися з певними специфічними проблемами. Досі вся необхідна інформація була розміщена розрізнено - на окремих сайтах та порталах, а не на єдиній зручній платформі, постійна комунікація між особами з інвалідністю була вкрай складною. Але EnableMe здатний змінити цю ситуацію, і ми зробимо все можливе, щоби покращити життя українських людей з інвалідністю», – зазначила керівник проекту Олександра Журахівська.

Ініціативу швейцарської компанії охоче підтримали профільні організації, що працюють у сфері допомоги людям з інвалідністю в Україні, державні організації та українські волонтери, які допомогли відкрити простір для українських інвалідів EnableMe в максимально стислі строки.

Всі бажаючі й надалі запрошуються долучитись до ініціативи EnableMe щодо збору та надання у максимально зручній формі всієї необхідної інформації людям, які у воєнний час захищені найменше – особам з інвалідністю.

В Україні проживає 2,7 мільйона людей з інвалідністю, у тому числі 162 тисяч дітей (інформація за січень 2021 року, Державна служба статистики України). Ця вразлива група зараз в особливій небезпеці під час бойових дій, а також через обмежену медичну допомогу, і, на жаль, буде зростати щодня внаслідок війни. З кожним днем війни потреба в інформації, вказівках та допомозі зростає. EnableMe підтримуватиме людей з обмеженими можливостями потрібною інформацією та шляхом забезпечення комунікації у рамках окремої спільноти.

Важливо, що інформацію для українських людей з інвалідністю надано двома мовами: державною українською і також широко розповсюдженою на території України російською, щоби громадяни нашої держави з будь-якого міста могли спілкуватися комфортно. Зазначаємо офіційно: компанія EnableMe не працює на території РФ і російськомовна версія платформи створена виключно для громадян України.

Контакти для запитів на інформацію:

Генеральний директор MyHandicap Foundation та глобального EnableMe Foundation Майкл Лорц: michael.lorz@enableme.org 

Керівник проекту Олександра Журахівська або іншi  залученi  особи: kommunikation@enableme.ch 

 

Ukrainian platform for people with disabilities has been launched

The information and exchange platform for people with disabilities in Ukraine has started its work. It was founded by the EnableMe Foundation.

In just two weeks, the EnableMe Foundation created a Ukrainian-language information platform for helping people with disabilities and their families. At www.enableme.com.ua/ua, anyone can receive information about physical and mental health, first aid contacts and all necessary services, as well as access to communication within the community of peers and experts.

"Ukrainian people with disabilities need this platform to be able not only to establish contacts, but also share experiences with people who have already faced certain specific problems. Till now all the necessary information has been posted separately - on separate sites and portals, rather than on a single convenient platform, and constant communication between people with disabilities has been extremely difficult. But EnableMe is able to change this situation, and we will do everything possible to improve the lives of Ukrainian people with disabilities”, said project manager Oleksandra Zhurakhivska.

The initiative of the Swiss company was willingly supported by relevant organizations working in the field of assistance to people with disabilities in Ukraine, government organizations and Ukrainian volunteers, who helped to open the space for Ukrainian disabled people EnableMe as soon as possible. Everyone is still invited to join the EnableMe initiative to collect and provide all the necessary information in the most convenient form to those people who are least protected during the war - people with disabilities.

Ukraine is home to 2.7 million people with disabilities, including 162,000 children (January 2021, State Statistics Service of Ukraine). This vulnerable group is in special need during the attacks, as well as due to limited medical care, and will unfortunately grow daily due to war injuries. With each additional day of war, the need for information, guidance and help grows. EnableMe will support people with disabilities with targeted information and an exchange platform.

It is important that information for Ukrainian people with disabilities is provided in two languages: official Ukrainian and Russian, which is also widely spoken in Ukraine, so that citizens of our country from any city can communicate comfortably. We note officially: the company EnableMe does not operate in Russia and the Russian-language version of the platform is designed exclusively for citizens of Ukraine.

Contacts for interview requests

Interview with Michael Lorz, CEO of MyHandicap Foundation and Global EnableMe Foundation: michael.lorz@enableme.org 

Interview with project manager Oleksandra Zhurakhivska or other stakeholders: kommunikation@enableme.ch 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *